ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

372.2408 รายชื่อโรงเรียนในประเทศไทย
รายชื่อโรงเรียนภาคตะวันตก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลโรงเรียนในอำเภอเมือง

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511060
http://www.kn.ac.th/

โรงเรียนถาวรวิทยา
โรงเรียนถาวรวิทยา ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
www.thaworn.ac.th

แนะนำโรงเรียนถาวรวิทยา / นางสาวพรศิริ ดุสรักษ์

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ที่ตั้ง 16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
http://www2.thepmk.ac.th/

แนะนำโรงเรียนเทพมงคลรังษี / นางสาวพัชรดา ช่วงชัย

แนะนำโรงเรียนเทพมงคลรังษี / นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์

โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/thapanied/default.asp

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.dsl.ac.th

โรงเรียนวัดเขาน้อย
ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดทำโดย นายภาณุวัฒน์ บุดดาลี

โรงเรียนบ้านจันอุย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 หมู่บ้านจันอุย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/janui/default.asp

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านช่องกระทิง ตำบลช่องกระทิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/chongkrating/default.asp

โรงเรียนบ้านดงยาง
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/dongyang/default.asp

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/klangpong/default.asp

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองปลวก
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/nongpluak/default.asp

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/nongsampran/default.asp

โรงเรียนบ้านวังด้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/wangdong/default.asp

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านวังตะเคียน ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/wangtakien/default.asp

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/wangplamoo/default.asp
แนะนำโรงเรียน / นางสาวศิริบงกช เหรียญทอง

โรงเรียนบ้านวังสารภี
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี 7100
http://www.kaned1.org/sarapee/default.asp

โรงเรียนพัฒน์พงศ์
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/patpong/default.asp

โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลุ่มโป่งเสี้ยว ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า (อุดมราษฎร์วิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/kankao/default.asp

โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
ตั้งอยู่ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/takienngam/default.asp
แนะนำโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม / นางสาวระพีพร วงษ์ฝุง

โรงเรียนบ้านทับศิลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71190
http://www.kaned1.org/tabsila/default.asp

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
ตั้งอยู่เลขที่ 11/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://www.kaned1.org/toongnakkarat/default.asp

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/thamanao/default.asp

โรงเรียนบ้านท่าหวี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านท่าหวี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71190

โรงเรียนบ้านท่าอ้อ
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/thaoh/default.asp

โรงเรียนบ้านพุเลียบ
ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71190
http://www.kaned1.org/pulieb/default.asp

โรงเรียนบ้านหนองหอย
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/nonghoi/default.asp

โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 7 ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/nongkae/default.asp

โรงเรียนบ้านหัวนา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/huana/default.asp

โรงเรียนบ้านหัวหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/huahin/default.asp

โรงเรียนบ้านหัวเขาพุประดู่ (วันมหาราช)
ตั้งอยู่ หมู่บ้านหัวเขาพุประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/pupradoo/default.asp

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-พม่า บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง
http://www.kaned1.org/huinamkao/default.asp

โรงเรียนสิทธิศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 61 ถนนบวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/sittiseuksa

โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/thanumteun/default.asp

โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป๊ะ
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ
http://www.kaned1.org/thapoh/default.asp

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/koakaew/default.asp

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
http://school.obec.go.th/bankao

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/kangluang/default.asp

โรงเรียนบ้านโป่งนก
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/pongnok/default.asp

โรงเรียนบ้านนากาญจน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนากาญจน์ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/nakan/default.asp

โรงเรียนบ้านวังเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kaned1.org/wangyen/default.asp

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์โรงเรียน

แนะนำโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) / นางสาวเปรมฤทัย ยางระหงษ์

โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
ตั้งอยู่เลขที่ 8/2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

แนะนำโรงเรียนโดย นางรุ่งนภา ไชยะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

แนะนำโรงเรียนโดย นางชนินท์นาท แสงเฟือง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
http://tessaban5.igetweb.com/index.php?mo=3&art=406405p

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนน อู่ทอง ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี 71000

แนะนำโรงเรียนโดย นายเชาวลิต ฟักเหลือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
http://www.anubankan.ac.th/

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 361 หมู่ 1 ถนน อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

แนะนำโรงเรียนโดย นายไมตรี ไชยชมภู ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู
http://www.technickan.ac.th/index2.php

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

แนะนำโรงเรียนโดย นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์ ตำแหน่ง ครู

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com