2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Management Information System
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

ผู้สอน
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
ผศ.ฑัณฑิกา ศรีโปฎก
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com

หมู่เรียน: 451221401
เวลาเรียน: วันพุธ เวลา 9.20 - 12.00 น.

ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

แนวการสอน (Course Overview)
รายละเอียดการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
การประเมินผล (Evaluation)
ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet
(Resources about the Internet and Its Tools)
ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Mags)
ผลงานของนักศึกษา
แนะนำผู้สอน
แนะนำนักศึกษา
การสอบปลายภาค

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม 2546

chumpot@hotmail.com