1633405 ห้องสมุดประชาชน
Public Library

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546
2 (2 - 0)

ผู้สอน : รศ จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน 451221301
เวลาเรียน วันศุกร์ เวลา 13.50 - 15.40 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ห้องสมุดประชาชน

   คำอธิบายรายวิชา/แนวการสอน (Course Overview)
   สารบัญเนื้อหาวิชา
   กิจกรรมการเรียนการสอน
   สื่อการสอน
   การประเมินผล (Evaluation)

   ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
   แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
   แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)
   ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Magazines)
   แนะนำตัวผู้สอน
   รายชื่อนักศึกษา
   ผลงานของนักศึกษา

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail หรือ วิธีการที่จะกำหนด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลาทำการที่เปิดเรียน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 6 หรือเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 28 ตุลาคม 2546
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com