ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

1633109 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Automated Library System

ภาคต้น ปีการศึกษา 2548
3 (3-0)

ผู้สอน : รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน : 461221301
เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 08.30 - 11.30 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

   คำอธิบายรายวิชา/แนวการสอน (Course Overview)
   สารบัญเนื้อหาวิชา
   กิจกรรมการเรียนการสอน
   สื่อการสอน
   การประเมินผล (Evaluation)
   ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
   แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
   แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)
   ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Magazines)
   แนะนำตัวผู้สอน
   รายชื่อนักศึกษา
   ผลงานของนักศึกษา

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2548
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com