1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
Introduction to Information System
2(2-0)

ผู้สอน : รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน : 431221301
เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 14.50 - 16.30 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ

   คำอธิบายรายวิชา/แนวการสอน (Course Overview)
   สารบัญเนื้อหาวิชา
   กิจกรรมการเรียนการสอน
   สื่อการสอน
   การประเมินผล (Evaluation)
   ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
   แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
   แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)
   ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Magazines)
   แนะนำตัวผู้สอน
   รายชื่อนักศึกษา
   ผลงานของนักศึกษา
   การสอบปลายภาค

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 9 มิถุนายน 2545
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com