สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รศ.จุมพจน์ วนิชกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมข่าวสาร

วัสดุสารสนเทศ

หนังสือและส่วนต่างๆ
ของหนังสือ

การจัดหมวดหมู่
สารสนเทศ

การค้นข้อมูลใน
สังคมสารสนเทศ

หนังสืออ้างอิง

การเขียนรายงาน
การศึกษา
และค้นคว้า

แบบฝึกหัด

เฉลยแบบฝึกหัด

บรรณานุกรม

โน้ตจากผู้สอน


Home

ขอต้อนรับ
ผู้ศึกษาเนื้อหาวิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทุกท่าน

วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่ทุกท่านกำลังอ่านอยู่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่ คือ
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

วิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุปริญญา หลังอนุปริญญา และ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาดังกล่าว ซึ่งแต่ละสถาบันจะดำเนินการสอนในลักษณะของการบูรณาการเนื้อหาวิชา โดยใช้ผู้สอนที่มี ความสามารถและประสบการณ์จากวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียนเห็นความจำเป็นในการรวบรวมเนื้อหาวิชาทั้ง 5 วิชา จัดทำเป็นเอกสารเพื่อประกอบการศึกษาเนื้อหาวิชาดังกล่าว และเจตนาจะให้เป็นวิชาพื้นฐานทั่วๆไป สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดเนื้อหาไว้อย่างหยาบๆ คือ ระดับต่ำกว่า อุดมศึกษาให้ศึกษาจากเมนูย่อยบทสนทนาในแต่ละบทหรือเมนูใหญ่ ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถศึกษาได้ทุกเมนู

ผู้เขียนเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ จึงได้ยกตัวอย่างในทุกๆหน้าเอกสาร บางข้อมูลสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมการเรียนรู้อย่างเต็มที่

เอกสารวิชานี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้เหมาะกับสภาพการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มีข้อติชมใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ chumpot@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า และขอให้ท่านมีอำนาจในเรื่องของข้อมูลต่อไป

รศ.จุมพจน์ วนิชกุล

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2008
Revised:May 2008