บริหารการศึกษารุ่น 18 ห้อง 2
คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

***ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานการพัฒนา***

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล

นายศุภะ ยอดอานนท์

ติดต่อ

74 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

E-Mail Address

crukcross@hotmail.com

face book

supah yodanont

โทรศัพท์

086-028 6618

ข้อคิดเห็น

การศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ปรัชญาการทำงาน

เสียสละ

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน

???