บริหารการศึกษารุ่น 18 ห้อง 2
คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

***ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานการพัฒนา***

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล

นายศุภะ ยอดอานนท์

ประสบการณ์และผลงาน

1. 2522-2554 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาหลักที่สอน ภาษาไทย

2. 2529-2554 ครูวิชาการ

3. 2555- ผู้อำนวยการ

ผลงาน

1. ร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2. ร่วมกับคณะครูจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

3. ร่วมกับคณะครูจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

อื่นๆ (ข้อคิดเห็น ปรัชญาในการทำงาน ฯลฯ)

ข้อคิดเห็น

การศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ปรัชญาการทำงาน

เสียสละ

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน