บริหารการศึกษารุ่น 18 ห้อง 2
คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

***ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานการพัฒนา***

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล

นายศุภะ ยอดอานนท์

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ป.7 พ.ศ. 2513 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษา ม.ศ.3 พ.ศ. 2517 โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

ระดับอุดมศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ (ข้อคิดเห็น ปรัชญาในการทำงาน ฯลฯ)

ข้อคิดเห็น

การศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ปรัชญาการทำงาน

เสียสละ

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน