บริหารการศึกษารุ่น 18 ห้อง 2
คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

***ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานการพัฒนา***

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน