บริหารการศึกษารุ่น 18
คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

***ซื่อสัตย์ มั่นคง ใจตรง คงที่***

แนะนำประวัติส่วนตัว    ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน
หน้าสารบัญ

ประสบการณ์การทำงาน

ปฏิบัติงานโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์

การควบคุมดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

การสำรวจ/รายงานข้อมูลด้านการศึกษา ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การควบคุมดูแล งานการบริหารการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การปฏิบัติงานพัสดุ ควบคุม และจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การขออนุมัติซื้อ/จ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปฏิบัติงานหัวหน้างานธุรการ

การควบคุม ดูแล ระบบงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร

การบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา

การจัดทำงบประมาณกองการศึกษาและงานสังคมสังเคราะห์

การจัดทำรายงาน การติดตามผลตามระบบควบคุมภายในกองการศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนดำเนินการ แผนประจำปี แผนการเบิกจ่าย แผนรายไตรมาส ฯลฯ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

การขออนุมัติดำเนินการสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง/ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)ขนม วัสดุการศึกษา ฯลฯ

การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณกองการศึกษา

การควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร

ปฏิบัติงานหัวหน้างานการเงินและบัญชี/การเบิกจ่าย/การงบประมาณ/การพัสดุ

ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

การขออนุมัติโอนงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตั้งจ่ายรายการใหม่ การขออนุมัติกันเงิน

การขออนุมัติซื้อ/จ้างงบประมาณกองการศึกษา

การประสานงานงบประมาณเงินอุดหนุน การขออนุมัติเบิกจ่าย เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

การปฏิบัติงานพัสดุ ควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ กองการศึกษา

งานโครงการด้านการอบรมและนันทนาการ เยาวชน

โครงการจัดกิจกรรมอบรม และนันทนาการ สำหรับนักเรียน

ปฏิบัติงาน หัวหน้างานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้กำกับดูแล/ตรวจสอบ ของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดังนี้

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ของงานสังคมสงเคราะห์

การรายงานข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์

โครงการงานสังคมสงเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2554 ศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต้

สารินีย์ จีนาภักดิ์
2 ตุลาคม 2555

แนะนำประวัติส่วนตัว   ประวัติและผลงาน    
ประสบการณ์ผู้เขียน    ติดต่อผู้เขียน